t2
17.04.2021.

Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG GCW

Drukuj Email
Proces studni cyrkulacji wody gruntowej firmy IEG (IEG GCW) jest systemem in situ do remediacji zanieczyszczonych warstw wodonośnych, zwłaszcza tych zanieczyszczonych lotnymi i częściowo lotnymi węglowodorami, używającym kombinacji chemicznych, fizycznych i biologicznych procesów. Jednostka procesowa IEG GCW składa się ze specjalnie przystosowanej studni wody gruntowej, przynajmniej jednej pompy zanurzalnej, reaktora strippingowego na podciśnienie znajdującego się w sklepieniu podpowierzchniowym, dmuchawy nadgruntowej i systemu do dekontaminacji spalin (np. filtrów rozporządzalnych czy regeneratywnych filtrów z węglem aktywnym).

Studnia GCW posiada przynajmniej dwie sekcje z sitami oddzielone stałą osłoną. Podciśnienie wytwarzane przez dmuchawę jest stosowane do sklepienia powietrzoszczelnego. Przez rurę połączoną do reaktora strippingowego znajdującego się w sklepieniu, otaczające powietrze jest ciągnięte przez wielostopniowy stripper (stripper labiryntowy). Substancje zanieczyszczające dające się strippingować są usuwane z wody gruntowej. Kiedy zanieczyszczone powietrze wylotowe przechodzi przez filtr z węglem aktywnym, nie zachodzi zagęszczanie wody z powodu niskiej wilgotności powietrza. Dlatego też znacznie większa część filtra z węglem aktywnym (zwykle 30-40%) może być wykorzystana do adsorpcji polutantów w porównaniu do tradycyjnego systemu strippingu (zwykle 5%).

Czysta, napowietrzona woda gruntowa wychodzi ze studni po przejściu poziomego filtru z piasku umieszczonego na spodzie sklepienia. Jeżeli zachodzi wytrącanie biologiczne, można dodatkowo oczyścić filtr piaskowy. Aktywny węgiel na dnie filtra piaskowego może być opcjonalnie użyty do dodatkowego uzdatniania wody gruntowej.

Wzorem wpływu, dającym się wyliczyć poziomym i pionowym komponentem, jest warstwa wodonośna w celu skompensowania do kierunkowego przepływu wody w studni GCW. Wzór Pionowej cyrkulacji może być dostosowany (normalnyi odwrotny kierunek przepływu) zależy od usytuowania pomp(y) zanurzalnych/-ej.

W ten sposób uzdatniana woda krąży po sferze wpływu (w granicach warstwy wodonośnej) przed powrotem do studni. Proces IEG CGW ma zdolność wydobycia powietrza glebowego i/lub usuwania lekkich cieczy z fazy niewodonośnej (LNAPL) podczas uzdatniania wody gruntowej. Ilość powietrza glebowego i wody gruntowej przechodzącej przez system do dekontaminacji może być dopasowana  do rodzaju zanieczyszczenia i budowy studni. Studnia GCW może efektywnie uzdatniać strefę nienasyconą, obrzeże kapilarne i strefę nasyconą jednocześnie.

Korzyści

  • Brak oddzielania wody gruntowej, brak Å›cieków, brak opÅ‚at za odcieki

  • Brak obniżenia poziomu wody gruntowej, brak zniszczeÅ„ strukturalnych istniejÄ…cych budynków
  • Uzdatniana woda gruntowa jest wzbogacana rozpuszczonym tlenem, który zwiÄ™ksza potencjaÅ‚ naturalnych procesów rozkÅ‚adu tlenowego
  • Niski pobór energii (system potrzebuje okoÅ‚o 4,5 kW/ha)
  • Niewielkie wymagania lokalizacji (możliwa instalacja nadziemna)
  • Jednoczesne uzdatnianie strefy nienasyconej i obrzeża kapilarnego przez wydobycie pary i odzysku wolnego produktu
  • Dopasowanie wzorca cyrkulacji do zanieczyszczenia
  • Różnorodność możliwych kombinacji nowoczesnych technologii uzdatniania odnoÅ›nie rodzaju zanieczyszczenia (nanoczÄ…steczki, bioreaktory wewnÄ…trz studzienne, molekularne polimery sitowe).
 
Further Information pl
IEG-Technologie-Logo
To discuss IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists - Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG GCW or your individual in situ remediation requirements in detail, please click here to contact Dr. Eduard J. Alesi, Managing Director.

Home | About IEG | Remediation Technologies | Contact | International | Sitemap | Imprint / Impressum
© 2021 IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists